وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی های نرم افزار
1. وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی های نرم افزار

حمیدرضا مختاری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 33-41

چکیده
  چکیده هدف اصلی شرکت های نرم افزاری ارائه راه حل هایی در حوزه های مختلف برای تحقق بهتر نیازهای مشتریان می باشد. روند موفقیت آمیز بودن مدل سازی، بستگی به یافتن نیازمندی های صحیح و دقیق دارد. با این حال، کلید ...  بیشتر