ارائة یک ساختار امن جهت طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع نشانه گذاری جغرافیایی مکان‌های کشور
1. ارائة یک ساختار امن جهت طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع نشانه گذاری جغرافیایی مکان‌های کشور

رسول بابایی؛ جابر کریمپور

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1399، ، صفحه 81-94

چکیده
  در دنیای دیجیتال امروزی داشتن یک آدرس یکتای جغرافیایی برای هر حاکمیتی ضروری است. دراین‌خصوص یک پروژه تحت عنوان طرح نشانی استاندارد مکانی ملی، برای کدگذاری و شناسایی نقاط جغرافیایی کشور ایجاد گردیده ...  بیشتر