کدبرداری از کدهای خطی بر مبنای معادله سندرم با استفاده از یادگیری عمیق
1. کدبرداری از کدهای خطی بر مبنای معادله سندرم با استفاده از یادگیری عمیق

علی مرادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 11-16

چکیده
  استفاده از کدهای طول کوتاه در ارتباطات دیجیتال به خاطر فراگیر شدن پدیده اینترنت اشیاء از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی مدل های یادگیری عمیق در زمینه‌های مختلفی مانند تشخیص اشیاء و تشخیص گفتار ...  بیشتر