توسعه زیرساخت ابری آگاه از کارائی در سیستم های آموزش الکترونیک و مجازی
1. توسعه زیرساخت ابری آگاه از کارائی در سیستم های آموزش الکترونیک و مجازی

نفیسه فارغ زاده

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، ، صفحه 39-49

چکیده
  اساسا اشتراک منابع درخواستی و پویائی بارهای‌ کاری در سیستم‌های آموزش الکترونیک موجب رقابت بین کاربران و افت کارائی می گردد. وجود نوسانات کارائی و افت کیفیت خدمت در چنین محیط هائی تهدید کننده راندمان ...  بیشتر