مدیریت کیفیت سرویس در شبکه‌های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از کنترلر Ryu
1. مدیریت کیفیت سرویس در شبکه‌های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از کنترلر Ryu

امیر جزء آشوری

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1399، ، صفحه 67-79

چکیده
  با ظهور و گسترش تکنولوژی‌های مجازی‌سازی در سال‌های اخیر، تعداد سرورها و حجم ترافیک مراکزداده به طرز چشمگیری افزایش یافته است. ازطرف دیگر، رشد و توسعه سرویس‌ها و برنامههای شبکه، موجب افزایش پویایی ...  بیشتر