نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مدیریت و حسابداری- دانشگاه زنجان

چکیده

در دنیای امروزی، کشور ها باید توانایی زندگی و تعامل در دنیای دیجیتال را داشته باشند و بتوانند با مردم و نهادها در فضای مجازی نیز مراوده کنند. موضوع مقاله حاضر معرفی اجزا مدل آموزش الکترونیکی می‌باشد. این موضوع قبلا نیز در مقالات مختلف بررسی و پاسخهای متفاوتی به آن داده شده است. در این مقاله نیز به شیوه پژوهش کیفی آمیخته و با دریافتنظر نخبگان و جمع بندی آنها اجزا و روابط بین آنها در آموزش الکترونیکی معرفی شده اند. اعتقاد اندیشمندان حوزه ی آموزش بر این است که برنامه‌ریزی اصولی برای آموزش در هر محیط، سن، موضوع و بستر متفاوت، نیازمند بازتعریف اصول درسه رکن اساسی است. این سه رکن عبارتند از نیازسنجی، آموزش و ارزشیابی است که در پژوهش حاضر به بررسی هر یک از این عوامل پرداخته شده و اجزای کلی مدل آموزش الکترونیکی به همراه روابط بین آنها معرفی می شود. همچنین در این مقاله یک دسته بندی از انواع آموزش الکترونیکی با رویکرد برون خط و برخط ارایه و تفاوت برخی دسته بندی های قبلی گزارش میشود و نتیجه ی پژوهش در خصوص نحوه صحیح ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی در خصوص دوره های های هنری ارایه میگردد. طبق نتایج این پژوهش روش ارزیابی طبق نظر متخصصان برای این مساله مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها