نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - گروه مدیریت و حسابداری- زنجان- ایران

2 دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم ریاضی- گروه مهندسی فناوری اطلاعات- تهران- ایران

3 دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده علوم انسانی - گروه مدیریت فناوری اطلاعات- اصفهان- ایران

چکیده

در دنیای امروزی، کشور ها باید توانایی زندگی و تعامل در دنیای دیجیتال را داشته باشند و بتوانند با مردم و نهادها در فضای مجازی نیز مراوده کنند. موضوع مقاله حاضر معرفی اجزا مدل آموزش الکترونیکی می‌باشد. این موضوع قبلا نیز در مقالات مختلف بررسی و پاسخهای متفاوتی به آن داده شده است. در این مقاله نیز به شیوه پژوهش کیفی آمیخته و با دریافتنظر نخبگان و جمع بندی آنها اجزا و روابط بین آنها در آموزش الکترونیکی معرفی شده اند. اعتقاد اندیشمندان حوزه ی آموزش بر این است که برنامه‌ریزی اصولی برای آموزش در هر محیط، سن، موضوع و بستر متفاوت، نیازمند بازتعریف اصول درسه رکن اساسی است. این سه رکن عبارتند از نیازسنجی، آموزش و ارزشیابی است که در پژوهش حاضر به بررسی هر یک از این عوامل پرداخته شده و اجزای کلی مدل آموزش الکترونیکی به همراه روابط بین آنها معرفی می شود. همچنین در این مقاله یک دسته بندی از انواع آموزش الکترونیکی با رویکرد برون خط و برخط ارایه و تفاوت برخی دسته بندی های قبلی گزارش میشود و نتیجه ی پژوهش در خصوص نحوه صحیح ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی در خصوص دوره های های هنری ارایه میگردد. طبق نتایج این پژوهش روش ارزیابی طبق نظر متخصصان برای این مساله مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها

[1] Allen, E., & Seaman, J. (2015). Grade Level: Tracking Online Education in the United States (Rep.). Babson Survey Research Group.
[2] Azawei, A., Parslow, P., & Lundqvist, K. (2016). Barriers and Opportunities of E-Learning Implementation in Iraq: A Case of Public Universities.
[3] Baloyi, G., P. (2014a). Learner Support in the Open Distance Learning and E-Learning Context Using the Community of Inquiry Model.
[4] Baloyi, G., P. (2014b). Learner Support in Open Distance and E-Learning for Adult Students Using Technologies.
[5] Chen, S., J. (2007). Instructional design strategies for intensive online courses: An objectivist constructivist blended approach. Journal of Interactive Online Learning, 6(1).
[6] Chawinga, W., D. (2016). Increasing Access to Higher Education through Open and Distance Learning: Empirical Findings from Mzuzu University, Malawi.
[7] Dorothy Ruth Queiros M.R. (Ruth) de Villiers. (2016). Online Learning in a South African Higher Education Institution: Determining the Right Connections for the Student
[8] DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3(1), 60-86. doi:10.1287/isre.3.1.60.
[9] Gaebel, M., Veronika, V., Morais, R. Elizabeth, E. (2014). E-learning in European Higher Education Institutions November 2014 Results of a mapping survey.
[10] Kaufman, Roger. "A possible taxonomy of needs assessments." Educational technology 17.11 (1977): 60-64.
[11] Kashorda, M., &Waema, T. (2014). E-Readiness survey of Kenyan Universities (2013) report. Nairobi: Kenya Education Network.
[12] Kisanga, D. (2016). Determinants of Teachers’ Attitudes towards E-Learning in Tanzanian Higher Learning Institutions.
[13] Makokha, L., & and Mutisya, D., N. (2016). Status of e-Learning in Public Universities in Kenya. Kenyatta University, South Eastern Kenya University.
[14] Matipa., R. and Cheryl Brown, C. (2015). Influence of Ideological Contradictions when Adopting ICTs to Create Authentic Learning Activities.
[15] Masoumi, D., & Lindström, B. (2012). Quality in e-learning: a framework for promoting and assuring quality in virtual institutions. Journal of Computer Assisted Learning, 28(1), 27- 41.