نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر تحقیقات موسسه تحقیقات ایران ترانسفو

چکیده

ترانسفورماتورها یکی از اجزاء مهم پستهای کمپکت هستند و مطالعه رفتار مغناطیسی و حرارتی آنها در داخل پست های کمپکت، دارای اهمیت بسزائی می باشد. تعیین توزیع حرارتی در داخل ترانسفورماتورها بعلت پیچیدگی هندسی ساختمان ترانسفورماتور، وابسته بودن خواص مواد بکار رفته با درجه حرارت و غیرخطی بودن رفتار مغناطیسی آنها معمولا مشکل می باشد و پیچیده است. در این بین استفاده از روشهای عددی همانند اجزاء محدود یک روش کارآمد برای تعیین توزیع حرارتی داخل ترانسفورمر و نیز تعیین حداکثر دمای سیم پیچیهای ترانسفورمر می باشد. در این پایان نامه با استفاده از تحلیلهای مغناطیسی و حرارتی دو بعدی اجزاء محدود توسط نرم افزار انسیس توزیع حرارتی سیم پیچیهای ترانسفورمر در شرایط نرمال بهره برداری در فضای باز و نیز در شرایطی که ترانسفورمر در داخل پست کمپکت قرار دارد تعیین می شود و با توجه به اختلاف دمای حداکثر دمای سیم پیچها در دو شرایط، کلاس حرارتی پست کمپکت تعیین می شود.

کلیدواژه‌ها