نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد زنجان

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان - زنجان - ایران

چکیده

اساسا اشتراک منابع درخواستی و پویائی بارهای‌ کاری در سیستم‌های آموزش الکترونیک موجب رقابت بین کاربران و افت کارائی می گردد. وجود نوسانات کارائی و افت کیفیت خدمت در چنین محیط هائی تهدید کننده راندمان کاری و اجرای صحیح خدمات مرتبط و ارائه کارکرد مجتمع می باشد. آگاهی از کارائی به عنوان یک راهکار کلیدی قادر است بارهای کاری را از تاثیرات منفی یکدیگر محافظت نماید. درحال حاضر فقدان چنین زیرساختی موجب نوسانات کارائی و کیفیت خدمات نامطلوب در این سیستم‌ها می‌گردد. هدف پژوهش حاضر گام برداشتن درجهت جبران نواقص مذکور و از مهم‌ترین دستاوردهای آن توسعه زیرساخت ابری آگاه از کارائی در سیستم‌های آموزش الکترونیک می باشد. زیرساخت پیشنهادی برخلاف دیدگاههای موجود، به مکانیزم اجرائی خاصی وابسته نمی باشد و مستقل از سطح خدمت و کنشگرها، کارائی را در کل پشته ابر بصورت یکپارچه و پویا پایش می نماید. نتایج پیاده سازی‌ها و ارزیابی سناریوهای مختلف مبین برتری زیرساخت پیشنهادی و بهبود معیارهای کارائی مرتبط می باشد.

کلیدواژه‌ها