نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرعامل / شرکت فناوران اطلاعات آکام سیستم

چکیده

با ظهور و گسترش تکنولوژی‌های مجازی‌سازی در سال‌های اخیر، تعداد سرورها و حجم ترافیک مراکزداده به طرز چشمگیری افزایش یافته است. ازطرف دیگر، رشد و توسعه سرویس‌ها و برنامههای شبکه، موجب افزایش پویایی و غیر قابل پیشبینی شدن الگوهای ترافیک شده و نیازمندیهای کیفیت سرویس را افزایش داده است. رویکرد نوین شبکههای مبتنی بر نرم افزار با هدف تسهیل کنترل و مدیریت شبکه و برقراری امکان نوآوری از طریق برنامه نویسی اجزاء شبکه بوجود آمد تا راه حلی امکان پذیر برای مشکلات معماری سنتی ارائه دهد. با جدایی سطوح داده و کنترل، روشهای مدیریتی جدیدی ممکن می‌شود که انعطاف پذیری، کنترل بیشتر و نوآوری مدلهای سرویس را به همراه خواهند داشت. رویکرد ارائه شده در این مقاله، برای اجرای معماری مبتنی بر نرم افزار در توپولوژی یک مرکز داده، استفاده از مدیریت سیاست محور شبکه و روش کیفیت سرویس خدمات متمایز است. چهارچوب ارائه شده، زیر ساختی قابل توسعه در جهت حل چالش مدیریت پویا و چابک در شبکه مراکز داده و ارائه دهندگان خدمات مجازی‌سازی و پردازش ابری است.

کلیدواژه‌ها