نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – گروه کامپیوتر- مشهد - ایران

چکیده

با ظهور و گسترش تکنولوژی‌های مجازی‌سازی در سال‌های اخیر، تعداد سرورها و حجم ترافیک مراکز داده به طرز چشمگیری افزایش یافته است. ازطرف دیگر، رشد و توسعه سرویس‌ها و برنامه های شبکه، موجب افزایش پویایی و غیر قابل پیش بینی شدن الگوهای ترافیک شده و نیازمندی های کیفیت سرویس را افزایش داده است. رویکرد نوین شبکه های مبتنی بر نرم افزار با هدف تسهیل کنترل و مدیریت شبکه و برقراری امکان نوآوری از طریق برنامه نویسی اجزاء شبکه بوجود آمد تا راه حلی امکان پذیر برای مشکلات معماری سنتی ارائه دهد. با جدایی سطوح داده و کنترل، روش های مدیریتی جدیدی ممکن می‌شود که انعطاف پذیری، کنترل بیشتر و نوآوری مدلهای سرویس را به همراه خواهند داشت. رویکرد ارائه شده در این مقاله، برای اجرای معماری مبتنی بر نرم افزار در توپولوژی یک مرکز داده، استفاده از مدیریت سیاست محور شبکه و روش کیفیت سرویس خدمات متمایز است. چهارچوب ارائه شده، زیر ساختی قابل توسعه در جهت حل چالش مدیریت پویا و چابک در شبکه مراکز داده و ارائه دهندگان خدمات مجازی‌سازی و پردازش ابری است.

کلیدواژه‌ها

  • [1] Guy Pujolle; Software Networks (Virtualization, SDN, 5G and Security), Volume 1, Wiley, 2015.
  • [2] Paul Goransson and Chuck Black; Software Defined Networks (A Comprehensive Approach), Second Edition, Elsevier, 2017.
  • [3] William Stallings; Foundations of Modern Networking (SDN, NFV, QoE, IoT and Cloud), First Edition, Pearson, 2016.
  • [4] Open Data Center Alliance; Software-Defined Networking Rev. 2.0 (Master Usage Model), ODCA White Paper, 2014.
  • [5] Liehuang Zhu, Md Monjurul Karim, Kashif Sharif, Fan Li, Xiaojiang Du, and Mohsen Guizani, SDN Controllers: Benchmarking & Performance Evaluation, IEEE JSAC, 2019.
  • [6] Diego Kreutz, Fernando M. V. Ramos, Paulo Esteves Verı´ssimo, Christian Esteve Rothenberg, Siamak Azodolmolky, and Steve Uhlig, Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey, Proceedings of the IEEE, Vol. 103, No. 1, January 2015
  • [7] Jain et al.; B4: Experience with a globally-deployed software defined WAN, ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 43. 4. ACM. 2013, pp. 3–14.
  • [8] Open Networking Foundation; OpenFlow Switch Specification version 1.5.1, 2015.
  • [9] Open Networking Foundation; OpenFlow Switch Specification version 1.3.5, 2015.