نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان

2 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناختی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

استخراج دانش یکی از مهمترین مسائل داده‌کاوی می‌باشد. قوانینی که به‌صورت اگر – آنگاه مطرح می‌گردند این توانایی را دارند که به صورت اعداد حقیقی در هر جزء- به صورت تمام مقادیری که در مجموعه‌داده می‌تواند وجود داشته باشد، قرار بگیرند. روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از الگوریتم‌های درخت تصمیم و خوشه‌بندی و قوانین انجمنی برای استخراج قوانین می‌باشد. در روش پیشنهادی استخراج قوانین را به صورت یک مسئله بهینه‌سازی در آورده و هدف به دست آوردن قانونی با اطمینان بالا، عمومیت و قابلیت درک بالا می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی برای استخراج قوانین ازمجموعه داده افت تحصیلی از اطلاعات فردی256 دانش‌آموزان هنرستان‌ها در زنجان جمع‌آوری شده و تست گردید. نتایج نشان داد که الگوریتم j48 در درخت تصمیم با دقت 0.95 برای مجموعه ‌داده افت تحصیلی و خوشه‌بندی داده‌ها با الگوریتم K-Main با ضریب اطمینان 0.95 و به‌دست آوردن قوانین با ضریب اطمینان بالا با استفاده از قوانین انجمنی که از الگوریتم Apriori برای مجموعه داده ها اجرا و تولید شد. از نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان برای پیشگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان و بهبود کیفیت ارتباط مسوولین و والدین با دانش‌آموزان و آموزش هر چه بهتر آنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها