نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناختی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید بهشتی ، زنجان، ایران

چکیده

استخراج دانش یکی از مهمترین مسائل داده‌کاوی می‌باشد. قوانینی که به‌صورت اگر – آنگاه مطرح می‌گردند این توانایی را دارند که به صورت اعداد حقیقی در هر جزء- به صورت تمام مقادیری که در مجموعه‌داده می‌تواند وجود داشته باشد، قرار بگیرند. روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از الگوریتم‌های درخت تصمیم و خوشه‌بندی و قوانین انجمنی برای استخراج قوانین می‌باشد. در روش پیشنهادی استخراج قوانین را به صورت یک مسئله بهینه‌سازی در آورده و هدف به دست آوردن قانونی با اطمینان بالا، عمومیت و قابلیت درک بالا می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی برای استخراج قوانین ازمجموعه داده افت تحصیلی از اطلاعات فردی256 دانش‌آموزان هنرستان‌ها در زنجان جمع‌آوری شده و تست گردید. نتایج نشان داد که الگوریتم j48 در درخت تصمیم با دقت 0.95 برای مجموعه ‌داده افت تحصیلی و خوشه‌بندی داده‌ها با الگوریتم K-Main با ضریب اطمینان 0.95 و به‌دست آوردن قوانین با ضریب اطمینان بالا با استفاده از قوانین انجمنی که از الگوریتم Apriori برای مجموعه داده ها اجرا و تولید شد. از نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان برای پیشگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان و بهبود کیفیت ارتباط مسوولین و والدین با دانش‌آموزان و آموزش هر چه بهتر آنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • Piatetsky-Shapiro G., Frawley W. J.,(1991) “Knowledge Discovery in Databases”,AAAI/MIT Press, 13(3), pp. 57-70.
  • ابراهیم­خانی، سمیه؛ افضلی، مهدی؛ شکوهی، علی(390). "پیشبینی و بررسی عوامل تصادفات جادهای با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی". فصلنامه دانش انتظامی زنجان. س 1، ش 1، (زمستان): 111-127.
  • Fayyad U. M., Piatetsky-Shapiro G., Smyth P., (1996)“From Data Mining to Knowledge Discovery: An Overview”, In Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI/MIT Press, pp. 1-34.
  • Li, Xu; Zaian, Osar R.; Li, Zhanhuai (2006) Advanced Data Mining and Applications. Berlin: Springer.
  • Williams, Graha J.; Simoff, Simeon J. (2006). Data Mining: Theory, Methodology, Techniques, and Applications. Berlin: Springer.
  • Bousbia, N., & Belamri, I. (2014). Which Contribution Does EDM Provide to Computer-Based Learning Environments?. In Educational data mining (pp. 3-28). Springer International Publishing.
  • دورکین، پل(1376). مشکلات یادگیری و رفتاری دانش آموزان، ترجمه پرویز صالحی، تهران: نشر مرکز
  • K.R and Krishnamoorthi. R, 2009. Identifying User Behavior by Analyzing Web Server Access Log File, International Journal of Computer Science and Network Security Vol. 9 No. 4 pp. 327-332
  • Romero, C. & Ventura, S. (2007). Educational data mining: A survey from 1995 to 2005. Expert Systems with Applications, 33(1): 135–146.
  • Campbell, J.P., Oblinger, D.G. (2007). Academic Analytics. Available in: http://net.educase.edu/ir/library/pdf/PUB6101.pdf.
  • Baker, R. & Yacef, K. (2009). The state of educational data mining in 2009: A review and future visions. Journal of Educational Data Mining, 1 (1): 3-17.
  • Bienkowski, M., Feng M. & Means B. (2012). Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics: An Issue Brief, Available in: http://www.cra.org/ccc/files/docs/learning-analytics-ed.pdf.
  • García, E., Romero, C., Ventura, S. & Castro, C. (2011). A collaborative educational association rule mining tool. The Internet and Higher Education, 14 (2): 77-88.
  • Pechenizkiy, M., Calders, T., Vasilyeva, E. & Bra, P. D. (2008). Mining the student assessment data: Lessons drawn from a small scale case study. in 1st International Educational Data Mining Conference (EDM2008). Montreal Canad, June 20-21 2008.
  • احمدی، سیدعلی اکبر؛ کریم زادگان، داوود؛ خیراتی کازرونی، تورج. (1394). "داده­کاوی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمرکز بر حفظ دانشجویان شهریه­پرداز (جلوگیری از روی­گردانی مشتری)". دو فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات, دوره 7, شماره 2(تابستان): 217- 238.
  • تمنائیفر، م.ر؛ سلامی محمدآبادی، ف؛ دشتبان زاده، س.(1390) "ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان"، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، ایران، سنندج.
  • اندری، سحر؛ صالحی، پرستو(1390).، "تحلیل عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش­آموزان مقطع راهنمایی با استفاده از داده­کاوی"، پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
  • اسکندریان، پریناز؛ خان­تیموری، علیرضا؛ فاتحی مرج، علیرضا؛ شنیده، فاطمه. (1390). "بررسی کاهش عملکرد تحصیلی دانش­آموزان جهت بهبود و ارتقای انگیزه تحصیلی بر اساس شبکه­های بیزین"، پنجمین کنفرانس داده­کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران،
  • قلندری، ح؛ (1391). "رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان"، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، ایران، سنندج،
  • هدایتی، بهرام؛ قاسمیان، محمد حسن. (1392). "بررسی ویژگی های فردی موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیکهای داده کاوی". پنجمین کنفرانس علمی فناوری اطلاعات و دانش. شیراز: دانشگاه شیراز.
  • هدایتی، بهرام؛ جوانمرد، مهدی، (1393). "بررسی عوامل موثر با افت تحصیلی دانش­آموزان سال اول دبیرستان با استفاده از تکنیک­های داده­کاوی، همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه­های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها، مشهد
  • اسدی ورمله، پرویز؛ احمدی، هادی؛ حسنی پیرمحمدی، حشمت­الله. (1393). "بررسی علل افت تحصیلی دانش­آموزان سال اول دبیرستان با استفاده از تکنیک­های داده­کاوی"، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، اردبیل
  • اسماعیل­پور، منصور؛ شکور، زرینا، نادری­فر، وحید(1387). "مدرسه هوشمند، افت و پیشرفت تحصیلی، آموزش الکترونیکی ، الگوریتم ژنتیک، داده کاوی"، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونی، تهران.
  • ایرجی، اعظم؛ مینایی، بهروز؛ شکورنیاز ونوس (1392). "بکارگیری فن آوری داده کاوی به منظور آسیب شناسی افت تحصیلی هنرجویان هنرستانی و استخراج نمایه ساز توصیفی در ارائه تمایز دانش آموزان ضعیف و ممتاز " تهران، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران.
  • یقینی مسعود؛ اکبری، امین؛ شریفی، سیدمحمدمهدی(1387). "پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک­های داده کاوی"، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران
  • Yeh, H.-C, Yang M.-L, Lee L. C.(2007). An Empirical Study of Credit Scoring Model for Credit Card Innovative Computing, Information and Control
  • Chan, C & Lewis, B 2002, 'A basic primer on data mining', Information Systems Management, vol. 19, no. 4, pp. 56-60.