نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

چکیده: کسب و کارهای پلتفرم‌محور عملا یک استراتژی جدید در حوزه‌ی صنعت و تجارت بوده که به مدد تکنولوژی‌های جدید توانایی ظهور یافته است. این استراتژی به بسیاری از مفاهیم سنتی صنعت و به طور کلی کسب و کار قائل نبوده و اقدام به بازتعریف بسیاری از آن‌ها نموده است. همین مهم موجب ناتوانی بسیاری از ابزارهای سنتی در تحلیل این دسته استراتژی‌ها شده است. مدل‌هایی مانند تحلیل زنجیره ارزش و یا مدل پورتر ( و سایر مدلهای نوین نشات گرفته از آن که از ادغام چندین استراتژی موفقیت در کسب و کار حاصل شده اند) جای خود را به اثر شبکه‌ای و استراتژی‌های کسب درآمد داده‌اند. موفقیت چشمگیر کسب و کارهای پلتفرم‌محور، موجب به حاشیه رانده شدن بازیگران قدرتمند سنتی گشته و این روند روز به روز در حال تشدید شدن است. در این پژوهش، با بررسی ابزارهای مناسب جهت تحلیل استراتژی کسب و کارهای پلتفرم‌محور به تبیین این مفهوم پرداخته و سپس با استفاده از مفاهیمی چون اثر شبکه‌ای و استراتژی‌های قیمت‌گذاری، سازوکار اقتصادی و مدیریتی این نوع کسب و کارها را بررسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها

  • [1] Hassani, M. Eskandari. On the facility location problem: One-round weighted Voronoi game. 6(1):pp.47-56, 2020.
  • [2] Eskandari, Modeling the Competitive facility location in a symmetric arena, IJOCIT, 2013.
  • [3] A. Farajian, Selecting Smart Strategies Based on Big Data Techniques and SPACE Matrix (FASE model). Cumhuriyet Science Journal 40.1 , pp 253-264, 2019.
  • [4] E. Porter, Competitive strategy, Free Press, 1980.
  • [5] E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York.: Simon and Schuster, 1985.
  • [6] E. Porter, and J.E. Heppelmann, How Smart, Connected Products are Transforming Competition, Harvard Business Review, pp 65–88. 2014.
  • [7] M. Mathooko, Porter’s five competitive forces framework and other factors that influence the choice of response strategies adopted by public universities in Kenya. International Journal of Educational Management, Vol. 29, pp.334-354, 2015.
  • [8] J. Saemundsson and M. Candi, Antecedents of Innovation Strategies in New Technology-based Firms: Interactions between the Environment and Founder Team Composition. Journal of Product Innovation Management, 939–955, 2014.
  • [9] Taeuscher, S. Laudien, Understanding Platform Business Models, European Management Journal, 2017.