نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه نیوجرزی

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

چکیده

در این پژوهش، رویکردی برای کسب دانش بنیادی و توسعه تفکر متناسب با صلاحیت های مورد نیاز قرن 21 برای پردازش، تحلیل و ایجاد دانش ارائه می شود. به علاوه، با توجه به چالش های به وجود آمده در همه گیری کوید 19، ضرورت توسعه شیوه های نوین آموزشی مبتنی بر شایستگی به خوبی احساس می شود. روش هایی برای طراحی یک مسیر آموزشی باهدف کاهش ماندگاری تحصیلی توام با حفظ کیفیت و کسب دانش. همچنین یکی از چالش های آموزش عالی، ترس دانشجویان از عدم موفقیت در آزمون است که تاثیرات منفی بر زندگی علمی و اجتماعی فرد می گذارد . لذا، یافتن شیوه های ارزیابی مناسب نیز از الزامات اصلاح در آموزش عالی است. با شناخت این چالش ها و فرصت های آموزش عالی، یک برنامه ترکیبی از روش‌های سنتی حضوری و شیوه های مدرن مجازی با استفاده از ابزارهای دیجیتال ارائه می شود، تحت عنوان آموزش و یادگیری ترکیبی: HEAL، که به اصلاح شیوه های ارزیابی نیز می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • [1] Abeysekera, Lakmal; Dawson, Phillip (2015). "Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research". Higher Education Research & Development. 34 (1): 1-14, 2015.
  • [2] Eskandari; F. Torabi. “Virtual Problem Based Learning in STEM”. Exchange of Experiences on e-Learning Implementations by Universitites in Covid 19(29-30), 2020.
  • [3] Jafarabadi A. "Computer assisted assessment (CAA) and electronic problem based learning." Life Science Journal 10.1, 2013.
  • [4] Jafarabadi A., M. Nomanof, and B. Sadeghi Bigham. "Computer as mathematics facilitator in problem based learning." Journal of American Science 8.9, 2012.
  • [5] R.Savery,‌ “Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions,” Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 9-20, 2006.