نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی- همدان- ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی موانع استفاده از رسانه‌ اجتماعی اینستاگرام در کسب‌وکارهای کوچک شهرستان کرج است. کار از حیث هدف اکتشافی-کاربردی، در بخش شناسایی شاخص‌ها کیفی و در نظرسنجی از افراد مرتبط با موضوع کمّی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق در قسمت کیفی شامل خبرگان در زمینه مدیریت بازاریابی (استادان دانشگاه) و در قسمت کمّی شامل فعالان کسب‌وکارهای کوچک در شهرستان کرج است که با­توجه­ به نامحدود­بودن جامعه آماری، تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب ­گردید. در تجزیه و تحلیل داده­‌ها و شناسایی شاخص‌ها از تکنیک دلفی و در نظرسنجی، از تحلیل عاملی تاًییدی و از نرم­ افزار PLS استفاده­ شده ­است. نتایج حاکی است که موانع مورد پژوهش داری 6 مؤلفه شامل: نبود زیرساخت مناسب برای راه ­اندازی- مقاومت در مقابل تغییرات- عدم وجود قوانین و مقررات حقوقی- عوامل دولتی، فرهنگی و اجتماعی- عوامل اقتصادی- عوامل محیطی و 39 عنصر یا شاخص می‌باشد. بدین رو، در صورت رفع موانع مذکور می‌توان از این رسانه برای توسعه و گسترش کسب ­وکارهای یادشده بهره ­جست.
 

کلیدواژه‌ها

 
[1] اخوان­صراف، احمدرضا. 1385. سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت روابط با مشتریان، مجله پژوهشی شیخ­بهایی ویژه­نامه مدیریت، صص 19-37.
[2] اسماعیل­پور، مجید. حسینی، سیدیعقوب. جعفرپور، یونس. (1399). چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب­وکارهای کوچک و متوسط. نشریه علمی– پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، س 10، ش 19.
[3] حقیقی­نسب، منیژه. تقوی ، سیده­صفیه. 1391. عوامل تاثیرگذار بر اشاعه کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های ایرانی، فصلنامه مدیریت فن­آوری اطلاعات. 10(5).
[4] سهرابی، رحیم. چهارسوقی، سعید و جهانیان، ساسان. (1396). عوامل اثرگذار در به­کارگیری تجارت‌الکترونیک در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران ،پژوهش­نامه حمل و نقل، 5(4)، 333-348.
[5] شفیعی­نیک­آبادی، محسن. جلیلی بوالحسنی، اعظم و خاتمی فیروز­آبادی. علی. 1388. نقش نوآوری سازمانی در پیاده­سازی کسب­وکار الکترونیک در شرکت‌های مادر در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایران­خودرو)، فصلنامه تخصصی رشد فن­آوری.
[6] شیخ،  رضا و شامبیاتی، ‌هانیه. (1394). تحلیل  محتوای  شبکه‌های  اجتماعی  مجازی  با  رویکرد نتنوگرافی براساس اطلاعات ناقص، مطالعات رسانه‌های نوین، س 1، ش 4.
[7] عزیزی، شهریار.  خدادادحسینی، سیدحمید. الهی، شعبان. 1390. شناسایی موانع و راهکارهای به­کارگیری تجارت الکترونیک: مورد مطالعه شرکت ایران­خودرو. پژوهشنامه بازرگانی، ش 73، صص 18-39.
[8] فیروزپور، رامین. ساده، احسان. (1398). بررسی چالش‌های موجود در کسب­وکار اینترنتی (تجارت الکترونیک) در ایران، نخستین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع.
[9] معمارنژاد، داود. حاجی­علی­اکبری، جواد. 1390. بررسی موانع توسعه کسب­و­کار الکترونیکی(مطالعه موردی: بنگاه‌های اقتصادی استان زنجان)، آینده­پژوهی مدیریت، ش 21، 79-92.
[10] معمارنژاد، داود. حاجی­علی­اکبری، جواد. 1390.  بررسی موانع توسعه کسب­وکار الکترونیکی (مطالعه موردی: بنگاه‌های اقتصادی استان زنجان)، آینده­پژوهی مدیریت، ش21، 79-92.
[11] موحدی، مسعود. 1390. تعیین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط ایران. پژوهشنامه بازرگانی، س 15، ش 58.
[12] نعیمی، امیر. پزشکی­راد، غلامرضا. چیذری، محمد، حسینی، فاطمه. 1390. چالش‌های توسعه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(4).
[13] Blight, M. G., Ruppel, E. K., & Schoenbauer, K. V. (2017), Sense of community on Twitter and Instagram: Exploring the roles of motives and parasocial relationships, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(5), 314-319.