نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کردستان- دانشکده کامپیوتر – گروه کامپیوتر- سنندج - ایران

چکیده

در این مقاله، با­ در نظر­ گرفتن روابط ساده مداری و با ­استفاده­از یک الگوی پایه، یک شبکه شعاعی به شاخه ­های خود تقسیم­ می­ شود و با استفاده از توان معادل دیده ­شده در شین ­ها و اعمال یک بردار اولویت شین غیر­یکتا، روش SDLF پیشنهاد­ می­ شود. نتایج اولین تکرار از روش SDLF در مقایسه با سایر روش­ ها و با یک تلرانس قابل قبول، به­ قدری دقیق است که می ­تواند در عملیات سیستم اسکادا، جهت پخش بار برخط، مورد استفاده قرار گیرد. اثربخشی روش پیشنهادی، با استفاده از نرم ­افزار MATLAB بر روی شبکه آزمون 33 شینه IEEE نشان ­داده­ می ­شود. همچنین این مقاله برخلاف سایر مقالات مرتبط، شامل کدهای خلاصه و ساده MATLAB است به­ طوری که از تعریف ماتریس­ های اضافی و پیچیده در روش پیشنهادی، اجتناب­ می ­شود. استفاده از یک تکرار به­ جای چند تکرار و همچنین کاهش حجم محاسبات باعث ­می ­شود که زمان انجام مطالعات پخش بار کاهش ­یابد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • [1] Augugliaro, L. Dusonchet, M. G. Ippolito, and E. R. Sanseverino, “An Efficient Iterative Method for Load-flow Solution in Radial Distribution Networks,” in Proc. IEEE Porto Power Tech Conf., Porto, Portugal, pp. 10 -13, 2001.
  • [2] L. Baldwin and S. A. Lewis, “Distribution Load Flow Methods for Shipboard Power Systems,” IEEE Trans. Industry Applications, vol. 40, no. 5, pp. 1183-1190, Sep./Oct. 2004.
  • [3] Aravindhababu, S. Ganapathy, and K. R. Nayar, “A novel technique for the analysis of radial distribution systems,” Elect. Power Energy Syst., vol. 23, no. 3, pp.167–71, 2001.
  • [4] V. S. R. Murthy, M. R. Raju, G. G. Rao, and K. N. Rao, “Topology based approach for Efficient Load flow Solution of Radial Distribution Networks,” in Proc. 16th Nat. Pow. Sys. Conf., Heyderabad, A.P, India, pp. 176-179, 2010.
  • [5] H. Teng, “A Direct Approach for Distribution System Load Flow Solutions,” IEEE Trans. on Power delivery, vol. 18, no. 3, pp.882-887, July 2003.
  • [6] W. Stagg and A. H. El-Abiad, Computer Methods in Power System Analysis, New York, McGraw Hill, 1968.
  • [7] T. Bhimarasetti and A. Kumar, “A New Contribution to Distribution Load Flow Analysis for Radial and Mesh Distribution Systems,” in Proc. IEEE Int. Conf. on Comput. Intel. and Commun. Net., Bhopal, India, pp. 14-16, 2014.
  • [8] Shirmohammadi, H. W. Hong, A. Semlyen, and G. X. Luo, “A compensation-based power flow method for weakly meshed distribution and transmission networks,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 3, no. 2, pp. 753–762, May 1988.
  • [9] X. Luo and A. Semlyen, “Efficient load flow for large weakly meshed networks”, IEEE Trans. Power Syst., vol. 5, no. 4, pp. 1309–1316, Nov. 1990.
  • S. Cheng and D. Shirmohammadi, “A three phase power flow method for real time distribution system analysis,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 10, no. 2, pp. 671-679, May 1995.
  • H. Haque, “Efficient load flow method flow distribution systems with radial or mesh configuration,” in Proc. IEE. Generat. Transm. Distrib., vol. 143, no. 1, pp. 33–38, 1996.
  • H. Haque, “A general load flow method for distribution systems”, Elect. Power Syst. Res., vol. 54, issue. 1, pp. 47–54, Apr. 2000.
  • Chang, S. Y. Chu, M. F. Hsu, C. S. Chuang and H. L. Wang, “An efficient power flow algorithm for weakly meshed distribution system” Elect. Power Syst. Res., vol. 84, issue. 1, pp. 90-99, Mar. 2012.
  • H. Teng, “A Direct Approach for Distribution System Load Flow Solutions”, IEEE Trans. on Power delivery, vol. 18, no. 3, pp. 882-887, July 2003.
  • M. Lin and J. H. Teng, “Phase-decoupled load flow method for radial and weakly-meshed distribution networks” in Proc. IEE. Generat. Transm. Distrib., vol. 143, no. 1, pp. 39–42, 1996.