سیستم های چندرسانه ای و هوشمند به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای ارائه خدمات در زندگی انسانها درحال ظهور هستند. مجله ما فرصتی را برای متخصصان دانشگاهی و صنعت فراهم می کند تا درباره پیشرفت های اخیر در زمینه سیستم های چندرسانه ای و هوشمند، شامل الگوریتم ها، مدل ها، سیستم ها ، جهت های جدید ، برنامه های جدید مرتبط با تولید و استفاده چنین سیستم هایی بحث کنند.