مدیر مسئول


دکتر مهدی بازرگانی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

سردبیر


دکتر سحر یزدانی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

مدیر اجرایی


دکتر شیوا کریمی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

  • shkarimi2013yahoo.com

دبیر اجرایی


دکتر مجتبی اعجمی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

مدیر داخلی


دکتر مهدی افضلی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای هیات تحریریه


دکنر محمد مردانی شهر بابک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

  • mardani_dryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی صدیقی زاده دانشیار دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی

  • m_sedighisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام صادقی بی غم دانشیار دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

اعضای هیات تحریریه


دکتر سام جبه داری دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران شمال

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا تقوا دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

  • taghvaatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امین خواصی دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد تحقیقی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مجتبی اعجمی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدی افضلی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ناصر مدیری استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ارسلان حکمتی استادیار پژوهشگاه نیرو

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سید عمیدالدین موسوی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی اصغر خواصی Principal Lecturer, Centria University of Applied Sciences, Finland

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد شکرامیز Assistant Professor, Electrical and Computer Engineering, Utah Valley University, USA

  • mohammad.shekaramizaggiemail.usu.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر امیر قیامی Research Associate, Compound Semiconductor Technology (CST), RWTH Aachen University, Aachen, Germany

  • ghiamicst.rwth-aachen.de