مدیر مسئول


دکتر مهدی بازرگانی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

سردبیر


دکتر مجید اسحاقی استاد گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

مدیر اجرایی


دکتر شیوا کریمی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

 • impcs.karimiiauz.ac.ir

دبیر اجرایی


دکتر مجتبی اعجمی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

مدیر داخلی


دکتر مهدی افضلی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد عبداله‌زاده بارفروش استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه آموزشی نرم افزار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ahmadakuaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید اسحاقی استاد گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا تقوا استاد دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

 • taghvaatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام صادقی بی غم دانشیار دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. Dr. HAMİT ERDEM استاد گروه کامپیوتر دانشگاه باشکنت، ترکیه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد شکرامیز استاد گروه کامپیوتر دانشگاه یوتا، آمریکا

 • mohammad.shekaramizaggiemail.usu.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر امیر قیامی استاد گروه کامپیوتر دانشگاه آخن، آلمان

 • ghiamicst.rwth-aachen.de

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی اصغر خواصی استاد گروه کامپیوتر دانشگاه سنتریا، فنلاند

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمدرضا کاباران زاد قدیم دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 • moh.kabaranzadiauctb.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد مردانی شهر بابک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 • mardani_dryahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی نقی مصلح شیرازی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مصطفی صدیقی زاده دانشیار دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی

 • m_sedighisbu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر عباس معمارنژاد استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

 • memarnejadsrbiau.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ارسلان حکمتی استادیار پژوهشگاه نیرو

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سام جبه داری دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران شمال

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مجید مقدادی دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه زنجان

 • meghdadiznu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد لشکری دانشیار گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه پیام نور نیشابور

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد تحقیقی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مجتبی اعجمی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدی افضلی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر امین خواصی دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ناصر مدیری استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سحر یزدانی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر هما درودی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر نادر مهرگان استاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

 • mehregannaderbasu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر آرش زارع‌طلب استادیار پژوهشگاه فضایی ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر منصوره علیقلی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد رضا فرزین دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 • farzinyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر امیرحسین مزینی دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 • mozayanimodares.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر کامبیز هژبر کیانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

 • kianikhyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سید عمیدالدین موسوی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 • aghelikmodares.ac.ir