دکتر مجتبی اعجمی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر مهدی افضلی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر مهدی بازرگانی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر محمد تحقیقی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر ارسلان حکمتی: استادیار پژوهشگاه نیرو، تهران

دکتر علی اصغر خواصی: استاد گروه کامپیوتر دانشگاه سنتریا فنلاند

دکتر هما درودی: دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد زنجان

دکتر علی شهنواز: استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد زنجان

دکتر ابراهیم فضلی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر فرهاد قره‌باغی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

مهندس فرزانه کبودوند: مربی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر ناصر مدیری: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر سید عمیدالدین موسوی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان

دکتر سحر یزدانی: استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان